Jistebník č. 315, 742 82 Jistebník

ktuální informace k přijímacímu řízení - 30. 11. 2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy avizovalo, že do konce listopadu oznámí detaily k přijímacím a maturitním zkouškám v tomto školním roce tak, aby byli ředitelé škol, ale také žáci a jejich rodiče s dostatečným předstihem informováni o podmínkách, za kterých se tyto důležité zkoušky uskuteční.  „Veškeré změny mají za cíl zohlednit výjimečnost epidemiologické situace v ČR jak v tomto školním roce, tak ve druhé polovině toho předešlého, a reagovat na s tím spojené dopady do vzdělávání žáků,“  říká ministr školství Robert Plaga s tím, že se změnami souhlasí také ředitelé škol, se kterými resort návrh konzultoval. U příjímacího řízení bude hlavní změnou to, že u čtyřletých oborů s maturitou si bude moci ředitel školy sám rozhodnout, zda k přijímacímu řízení využije jednotnou přijímací zkoušku či připraví přijímací zkoušku školní.

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VÍCELETÁ GYMNÁZIA

V případě víceletých gymnázií předpokládáme standardní průběh přijímacího řízení, a to jak, co se týče termínů pro podání přihlášek, tak konání jednotné přijímací zkoušky a zachování dvou termínů zkoušky.

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA ČTYŘLETÉ MATURITNÍ OBORY

V případě čtyřletých oborů vzdělání s maturitní zkouškou uchazeč podává přihlášku na dvě školy, ředitel školy však bude mít možnost rozhodnout, zda se v případě jeho školy bude konat v rámci přijímacího řízení jednotná přijímací zkouška nebo školní příjímací zkouška, či od obou zkoušek za stanovených podmínek posléze ustoupí. „V případě čtyřletých maturitních oborů bude mít každý ředitel školy možnost rozhodnout, zda v rámci přijímacího řízení uplatní či neuplatní jednotnou přijímací zkoušku a využít tak pro přijímací řízení služby CERMATu, a to včetně logistické podpory s tím, že by tato zkouška proběhla standardně ve dvou termínech. MŠMT tedy v tomto školním roce nebude trvat na zahrnutí jednotné přijímací zkoušky do přijímacího řízení a umožní ředitelům škol nahradit jí školní přijímací zkouškou, a doplňuji, že tato podoba přijímacího řízení ke vzdělávání v maturitních oborech je zamýšlena pouze pro školní rok 2020/21,“ vysvětluje ministr školství Robert Plaga.

V případě, že počet podaných přihlášek nebude převyšovat předpokládaný počet přijímaných uchazečů, bude moci ředitel školy následně sám rozhodnout, zda bude jakoukoliv formu přijímací zkoušky na své škole vůbec konat či rozhodne o přijetí uchazečů bez konání zkoušky. Střední školy pak budou moci také rozšířit okruh vysvědčení, která budou v rámci přijímacího řízení zohledněna. Kritéria u jednotlivých škol vyhlásí ředitelé škol ve standardním termínu do 31. ledna 2021 s tím, že školní přijímací zkouška může proběhnout také distančním způsobem. Termín pro podání přihlášky pro první kolo zůstává zachován na 1. března 2021.

talentových zkoušek u uměleckých oborů (konzervatoří), je hlavní změnou prodloužení období konání tohoto typu zkoušky, a to od 4. až 31. ledna 2021. Původní termíny byly u těchto oborů vzdělávání zhruba o polovinu kratší. U oborů gymnázií se sportovní přípravou se pak budou talentové zkoušky konat v termínu do 2. ledna do 31. března s tím, že původně byl termín jen do poloviny února. 

Termín odevzdání přihlášek na střední školy - nejpozději do 1. března 2021 (škola nezajišťuje).

Gymnázium - bez lékařského potvrzení.

Ostatní střední školy - dle webových stránek (potvrzení lékaře přímo na formuláři přihlášky nebo na formuláři ke stažení u daného oboru - škola přidá k potvrzené přihlášce).

Od ledna 2021 můžete nosit vyplněné "pracovní" přihlášky - BEZ podpisů a lékařských potvrzení.

Od února 2021 budou po podepsání ředitelkou školy vydávány originály přihlášek na SŠ (ve 2 zhotoveních) k odevzdání na střední školy. Termín odevzdání přihlášky na střední školu je 1. března 2021.

K přijímacím zkouškám budete přizváni dopisem.

Vyplněné pořadí škol ovlivňuje termín konání přijímacích zkoušek:

  • 1. škola - 1. termín (13. dubna 2021, osmiletá gymnázia 14. dubna 2021)
  • 2. škola - 2. termín (15. dubna 2021, osmiletá gymnázia 16. dubna 2021)

K vyhledávání informací o středních školách můžete využít následující webové stránky:

Mgr. Jana Brožová
e-mail: brozova@zsjistebnik.cz

Konzultace s výchovnou poradkyní

  • úterý     12:00 – 12:30     
  • středa    12:00 – 12:30 
  • případně individuálně po předchozí domluvě 

Činnosti

  • eviduje děti s SPU a integrované žáky
  • pomáhá při tvorbě individuálních vzdělávacích plánů
  • vede profesní orientaci žáků
  • spolupracuje s PPP Nový Jičín (elokované pracoviště Bílovec) a SPC Ostrava-Zábřeh

Směrnice o poskytování poradenských služeb ve škole

Termíny přijímacích řízení - novinky

http://www.msmt.cz/file/51294/

odevzdávání přihlášek na vybrané umělecké školy s talentovou zkouškou ředitelce ZŠ

do 15. 11. 2020

odeslání přihlášek na vybrané umělecké školy s talentovou zkouškou (odpovídá zák. zástupce žáka)

do 2. 12. 2020

odevzdání podkladů pro vyplnění přihlášek na ostatní střední školy ředitelce ZŠ

do 15. 2. 2021

odevzdání přihlášek na ostatní střední školy (odpovídá zák. zástupce žáka)

do 1. 3. 2021

termíny jednotných přijímacích zkoušek (český jazyk, matematika)- 1. termín (čtyřleté obory)

13. 4. 2021

termíny jednotných přijímacích zkoušek (český jazyk, matematika) - 1. termín (šesti a osmiletá gymnázia)

15. 4. 2021

termíny jednotných přijímacích zkoušek (český jazyk, matematika)- 2. termín (čtyřleté obory)

14. 4. 2021

termíny jednotných přijímacích zkoušek (český jazyk, matematika) - 2. termín (šesti a osmiletá gymnázia)

16. 4. 2021

náhradní termín jednotných přijímacích zkoušek – 1. termín

 13. 5. 2021

náhradní termín jednotných přijímacích zkoušek – 2. termín

 14. 5. 2021

termíny školních přijímacích zkoušek

12. 4. – 30. 4. 2021

termíny talentových zkoušek na střední školy (obory se závěrečnou zkouškou, výučním listem)

4. – 15. 1. 2021

termíny talentových zkoušek na konzervatoře

15. – 31. 1.2021