Jistebník č. 315, 742 82 Jistebník
Projekty pro školní rok 2022/2023

  • Projekt „Mléko do škol“ – zaměřen na podporu zdravé výživy. Žákům bude poskytováno zdarma mléko a mléčné výrobky.
  • Projekt „Recyklohraní“ – zaměřen na podporu ekologického chování, recyklaci a třídění odpadů, výchovu k odpovědnému jednání vůči přírodě i lidem.
  • Projekt „Ovoce do škol“ – zaměřen na podporu zdravé výživy.
  • Projekt „ŠABLONY PRO ZŠ III"- zaměřen podporu žáků ohrožených školním neúspěchem, kluby pro žáky,..
  • Projekt „Mrkev“ – zaměřen na pomoc školám v začlenění ekologické výchovy do výuky. 
  • Projekt "Doučování žáků škol" ohrožených školním neúspěchem (pandemie Covid-19).


Projekt SETKÁVÁNÍ 2020

 

 


Modernizace přírodovědné učebny

CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_062/0004093

Realizací projektu dojde k vytvoření přírodovědné učebny na Základní škole TGM Jistebník a bude vybudována bezbariérová kabinka v místě současného sociálního zařízení příslušícího k učebně. Do těchto prostor bude zajištěn bezbariérový přístup pořízenou mobilní schodišťovou plošinou (schodolez). V okolí budovy školy bude částečně rekonstruována zeleň.

Projekt je spolufinancován z finančních prostředků EU – IROP výzva č. 46.

Výše schválené podpory: 2 499 758,72 Kč

Doba realizace: 19. 12. 2016 - 28. 2. 2019 


 

 

 

Podpora společenství praxe jako nástroj rozvoje klíčových kompetencí

        V prosinci 2016 jsme navázali spolupráci s Pedagogickou fakultou Ostravské univerzity  v rámci projektu Podpora společenství praxe jako nástroj rozvoje klíčových kompetencí. Projekt je zaměřen na posílení kompetencí učitelů prostřednictvím rozvoje oborových didaktik průřezových témat a mezipředmětových vztahů. Při vzájemném setkávání si budou učitelé prohlubovat informace z oblasti matematických, čtenářských, informačních, sociálních a občanských kompetencí.                                                                     

Mgr. Š. Storzerová